Howdy Guest!  / Create an account
Thread Rating:
  • 1 Vote(s) - 1 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
a close encounter with the truth
#21
Vsa ta nevednost ustvarja fantazijo in najlažje je reči,ko nič ne veš in ne razumeš in ti ni znano, oddaljuješ od sebe,čim dlje v samo obsežno vesolje,ustvarjaš neke razpredelnice in lestvice same inteligence,katera bo enkrat na takem nivoju ,da se bo kmalu razpočila in najbolje je da se razpoči nekje v galaksiji. Vse kar je tu je tu in razumeti ,kako poteka,govorim o posmrtnosti in naših dušah,se dogaja tu okoli nas ,v neposredni bližini in prišel bo tudi čas,ko bomo z evolucijo pridobili nazaj izgubljeni čut,in spoznali kaj se dogaja z nami samimi.
Živali tega čuta niso izgubile,in so samo v blokirani evolucijski dobi pred samim izumrtjem.
Posebna energija, katera tvori zavest v telesu, sproščena v ozračje pa," samo vodljiva razumska inteligenca", jaz jo imenujem oplemenitena duša, je "skoraj neumrljiva".Redko se zgodi ,da se ne ohrani za večnost,le, da se sama tega ne zaveda,kaj pomeni njen obstoj in za kaj je v tej fazi" lebdenja"?; zavedati se začne šele v telesu z pomočjo možganov, toda sami možgani to ne dopuščajo,zaradi sesutja le teh v brezumje.

Včasih samo z spominskimi utrinki poskuša človeku dopovedati, da je že nekoč nekje živela,vse ostalo pa je odvisno od človekovih možganov in kateri deli teh možganov so razviti za taka sprejemanja.Vsaki možgani so unikatni čeprav je množično učenje nekih znanj za vse enako,toda vsak človek si lahko ustvari svoje mnenje .

Prvo je bila navadna prirojena duša kot vsaka pri rojstvu telesa ,od tu naprej pa pri njej ni več vživetja ali izumrtja, ker, kar izgubi, pretkano nadomesti , z drugo obstoječo dušno energijo, katera pa ni treba da je oplemenitena, včasih lahko poskuša to dobiti tudi v telesu človeka z že obstoječo dušo in če uspe' da je človekova duša bolj labilna se preplete z njo in se naredi ,kot da se sploh ni vtihotapila in ,da ni nikoli obstajala.

So energije katere se povrnejo oziroma pretvorijo v svojo prvotnost ; so pa energije,katere se pod nobenim pogojem ne morejo več približati svojemu konstantnemu izvoru in nadaljujejo in razvijajo svojo inteligenco.Med te slednje spada oplemenitena duša, toda ne človeška,je kot samostojna enota vesoljskega inteligenta ; ljudi uporablja samo za kaljenje svoje identitete,ker je za enkrat najbolj primeren.

Elektronska oprema za preiskovanje paranormalnega ne daje pravih rezultatov.Merjene električne napetosti oziroma. dejavnosti v ozračju je lahko dvomljiva,ker že tisti,ki meri z napravo hodi po prostoru s tem pa sprošča razne napetosti, katere se sproščajo v samo okolje,kot so strah,telesna temperatura in to preko tako imenovane telesne avre.

Človek še ne pozna oziroma se ne zaveda vseh svojih sproščanj,recimo,da se za sekundo ustavi v prostoru,kjer ga oblije polt,nadaljuje po prostoru,ko se pa vrne na prejšnje mesto pa izmeri neko dejavnost, katero takoj poveže z nadnaravnim pojavom.

Lahko,da je ta pojav zapustilo njegovo telo zaradi določene telesne dejavnosti,kot so močno razmišljanje.Obstaja dve vrsti sproščanja misli v ozračje, kot so glasno razmišljanje,kjer misel poveš naglas ali pa tiho razmišljanje,kjer si dovoliš več domišljije in to je preko telepatskega razmišljanja.

Tiste duhove, ki jih iščeš so prav tako zbegani, kot ti nekaj zaznavajo ne znajo pa to razločiti in povezava med njimi in teboj je neizvedljiva in to zaradi različnosti materij tvojih miselnih impulznih povezav z tvojimi čuti in njihovimi duhovnimi skupki .

Na stiku dveh svetov obstaja linija, kjer se mešanje realnosti in duhovne energije prikazuje kot nekaj,kar ni možno vzpostaviti so samo delčki, ki se na tej meji nekako prelivajo med sabo in nas delajo radovedne.
Kjer je prisotna energija se zaradi prepletanja nje same dogaja neke vrste trenja in to trenje se dogaja že pri sproženem človeškem miselnem impulzu ,kateri se sprosti iz samih možganov ni pa potrebno, da se ta misel pretvori preko glasilk, kjer se spremeni v glasove.Energijsko dejanje je sproženo.

Ti impulzi se lahko nekako prepojijo z prostorom ali predmetom,lahko pa nekaj časa lebdijo v prostoru, nakar se razblinijo.
Primer;
Zamisliš si neko dejanje recimo v kuhinji,ko pa prideš v drugo sobo pozabiš kaj si sploh hotel, enostavno se vrneš v prostor,kjer si si zamislil to dejanje in takoj sprejmeš svoj lebdeči miselni impulz,oziroma se tam spomniš.

Ta časovna ujetost energij v prostorih povzroča misel na paranormalna bližnja srečanja z duhovi,lahko pa, da brez teh energij mi ne bi mogli tako povezano živeti,kot živimo;vmes bi imeli preveč neplodnih miselnih presledkov pozabljivosti.

Dušne energije so le energije,katere se lahko pojavljajo neposredno same od sebe lahko pa se zaradi svoje nad inteligence preoblikujejo v svojo konstantno obliko človeškega telesa v obliki meglice ,da so opazne pa se povežejo z ostalimi energijami prostora,posrkajo toploto in tako nastane ponovno trenje energij toda energij nasprotnosti, kar lahko povzroči, da je ta energija vidna in ,da postane prostor hladen.

Kot sem že rekel;imamo ali si ustvarjamo kontakt z zelo inteligentno oplemeniteno dušno energijo,katera ima še nam neraziskano moč toda samo v njenem svetu energij.

Meja med slišanim in videnim je povezana tudi z našimi možgani, ker ne sprejemamo vseh ujetih impulznih energij,ker enostavno ne bi prenesli vsega tega živžava.

Sami posnetki na zvočnih napravah lahko zaznajo tudi razne zakasnele zvoke voki- tokija,otroške bebifone; zvoki, kateri se ne razblinijo in se dobesedno prepletajo po ozračju in so se zgodili pred mnogimi leti in so za naša ušesa neslišni.
Glasovi radia ali možganski miselni impulzi se razlikujejo med sabo.Razlika med njima je ,da je zvok radia navaden posnet glas predvajan preko radijskih valov ter ujet preko radia v zvočnik.

Te radijske valove človek ne more sprejeti oziroma slišati brez naprave,kot je radijski sprejemnik sliši samo rahlo piskanje prisotnih valov.

Radijske valove,recimo Hitlerjev govor nekoč po radiju bi lahko ujeli z malo manj kot svetlobno hitrostjo nekje globoko v vesolju ,kajti ti valovi potujejo v brez končnost.

Miselni impulzi pa so drugačni valovi in imajo omejeno pot gibanja,nikoli ne morejo potovati skozi vakum oziroma skozi vesolje.Premikajo se po poti telepatije in so dobesedno, kot nekaj živega, nevidnega,toda še vedno nedosegljivega za človeški zakrneli slušni razpon,katerega je človek skozi evolucijo izgubili,ostalo mu je le 30-40 % živalskega razpona,kajti za živali je vse to gibanje dušnih energij nekaj čisto vsakdanjega.Recimo pes zaznava te dušne šepete in njihova gibanja isto tako kot bere razpoloženje svojega gospodarja.

Odgovori na vprašanja v prostoru navezana na lokacijo? Kontakti z dušnimi energijami za čas fizičnega življenja ali obratno se nahaja na obstoječi meji,kjer se ta dva fenomena malenkostno prepletata med sabo,tako kot raziskovalec sprašuje energije v smislu, kateri ima smisel samo za čas fizičnega življenja ,to vprašanje pa nima smisla za duhovni čas.

Energijski dušni skupek ima v sebi še vedno programirane izkušnje in miselne prebliske iz časa fizičnega življenja in ponavadi zaradi ogroženosti sprosti kontaktne miselne impulze,kateri so lahko tudi sovražno nastrojeni ali pa vsebujejo nelagodnost pred pojavom, katerega zaznavajo ,kot neko energijo,ki posega v njegov prostor,kajti on ne vidi izpraševalca ,kot telo človeka temveč ,kot neko njemu podobno energijsko celico.

Tako; izpraševalec in dušna energija ne moreta vzpostaviti nekega povezanega razumskega pogovora.

Želja obstaja in ta želja je ,da bi človek nekako navezal stik z onostranstvom,toda to je le iluzija,kajti ta povezava z takim pristopom ne bo nikoli dosegla svojega cilja in to zaradi zakrnelosti človeških čutov in te čute ne moreš nadomestiti z raznimi napravami, ker so zelo omejene so namreč slepe za sprejemanje zakonitosti,katere izhajajo iz sveta onostranstva.

All this ignorance creates fantasy and easiest way is to say, when nothing you do not know and do not understand and you do not know, farther away from you as long as possible in just a vast space, you create a table and the scale itself intelligence which will once at such a level that It will soon burst, and the best thing is to burst somewhere in the galaxy. Everything is here now and understand how to place, talking about posmrtnosti and our souls, it is happening here around us, in the immediate vicinity and there will come a time when we evolution gained back the lost sense and know what is happening with us themselves.
Animals in this sense is not lost, and are only blocked the evolutionary age prior to extinction.
Specific energy, which forms the consciousness of the body and released into the atmosphere, "only to control rational intelligence", I call it refined soul is "almost immortal" .Redko happens that they do not maintain for eternity, only to itself this not aware of what it means to its existence and what it is at this stage "floating" ?; mind begins only in the body with the help of the brain, but the brain itself does not permit, due to the collapse of these in insanity.

Sometimes only memory glimpses of trying to convince the man that he had already once somewhere to live, everything else depends on the human brain and which parts of the brain are developed for such sprejemanja.Vsaki brain is unique, although massive learning some skills for all the same, but each person can create their own opinion.

The first was a simple innate soul as any in the birth of the body, from here on in it is no longer empathize or extinction, because you lose cunningly replaced with another existing soul energy, which does not need to be refined, sometimes trying to get in the body of man with a pre-existing soul, and if you leave 'that the human spirit is more labile is intertwined with her and makes, as to not even smuggling and that it never existed.

The energies which are repaid or converted into its prvotnost; but they are energy, which under no circumstances can no longer approach your constant source and continue and develop its inteligenco.Med this latter being refined soul, but not human, as an independent unit of the Intelligent Space; people only used for quenching their identity because for once the most suitable.

Electronic equipment to investigate paranormal does not give the right rezultatov.Merjene voltage respectively. activity in the atmosphere may be questionable, because already those measured by means walking around the room thereby releasing various voltages, which are released into the environment itself, such as anxiety, fever, and through this so-called physical aura.

Man does not know or are not aware of all their releases, for example, that the second stop in a place where it wraps complexion, continues through the room when it returns to the previous position by measuring an activity which immediately connects with supernatural phenomena.

It could be that this phenomenon has left his body due to some physical activity, such as strong razmišljanje.Obstaja two types of thoughts release into the atmosphere, such as loud thinking mind where you say out loud or silently thinking, where we let more imagination and it's over telepathic thoughts.

Those spirits that you seek are also confused as you perceive something but do not know how to distinguish and link between them and you is not feasible, and this is due to the diversity of matter your mental impulse connections with thy senses and their spiritual clusters.

At the junction of two worlds there is a line where the blending of reality and spiritual energy as something which is not possible to establish the only particles that are on the border somehow blend with each other and make us curious.
Where there is power to the intermingling of herself going on some sort of friction, and this friction is happening already initiated in the human cognitive impulse, which is released from the brain itself is not necessary, however, that this idea is converted through the vocal cords, which turns into glasove.Energijsko action is triggered.

These pulses can be somewhat soaked with space or object may some time be floating in space, and then become illusory.
example;
You imagine an act such as in the kitchen, but when you get into the other room to forget what you wanted at all, simply return to the place where he imagined this action and immediately accept your rollover mental impulse, and there remember.

This time trapping energy into the environment caused by the thought of paranormal close encounters with ghosts, may be, however, that without this energy, I would not be able to live so connected as we live; in the meantime would have too infertile mental spaces forgetfulness.

The soul's energies are just energy, which may be incurred directly by itself but may be due to its over intelligence transformed into a constant shape of the human body in the form of a mist that is noticeable is connected with the rest of the energy area, absorb heat, thus causing a re-friction energies but energies opposability, which can lead to this energy is visible and to make space cool.

As I said, we're creating or contact with very intelligent ennobled soul energy, which has yet to us unexplored power but only in its world energy.

The boundary between listening and seeing associated with our brains, because we do not accept any trapped pulse energy as easily could be transferred to all this živžava.

Recordings on audio devices can detect a variety of delayed sounds voki- talkies, children bebifone; sounds, which do not vanish and literally compounded by the atmosphere and took place many years ago and are inaudible to our ears.
The votes of the radio or brain thinking pulses vary between sabo.Razlika between the two is that the sound of the radio plain recorded voice broadcast over the airwaves, via radio trapped in speaker.

These radio waves man does not accept or hear without a device such as a radio receiver hears only a slight whistling present wave.

Radio waves, for example, once Hitler's speech on the radio to catch you with a little less than the speed of light somewhere deep in space, since these waves travel at no finality.

Thought impulses are different waves and have a limited path of movement can never travel through a vacuum or through vesolje.Premikajo on the way telepathy and literally, as something alive, invisible, but still unreachable for stunted human hearing range, which is man lost through evolution, they remained with only 30-40% range animal, because the animal is all this movement of soul energies of a few pure vsakdanjega.Dog perceives this soul whispers and their movement the same way as reads the mood of his master.

Answers to questions in the area depended on the location? Contacts with the soul's energies for the time of physical life, or vice versa, is located at the existing border, where these two phenomena slightly overlap each other, both as a researcher goal of energy in terms of what makes sense only for the duration of the physical life, this question does not make sense for spiritual time.

Energy soul set has built-in still-programmed experience and mental flashbacks from the time of physical life and usually because of threats release contact the mental impulses, which can also be hostile or contain unease before the appearance, which are perceived as an energy, which interferes with his space, because he does not see the interviewer, as the human body but as an energy cell like him.
#22


Resničnost skozi sanje ;

Pravijo,da,ko se bližaš smrti,oziroma svojimi zadnjimi urami, sanjaš film,utrinke svojega življenja.

Konstantni čas,rojstva vsakega človeka oziroma telesa,se lahko zgodi,da se po smrti,ko se znajdeš v onostranstvu,kjer čas ne obstaja, zaradi same ponovljivosti,preko inkarnacije povrneš v čas svojega prvega rojstva.

Torej, doživiš neko vzporednost samega sebe.
Skozi sanje pa spoznavaš dogodke,ki si jih ne znaš razložiti in so se morda zgodili za čas prvega življenja; se pa prepletajo z dogodki tega,življenja,ki ga živiš.
Ti, nerazložljivi dogodki se bodo z manjšimi odstopanji verjetno zgodili tudi v tem drugem lahko rečem programiranem, vzporednem življenju.

Reality through dreams;

They say that when bližaš death, or his last hours, dream movie, glimpses of his life.

Fixed time of birth of every person or body, it can happen that, after death, when you find yourself in the afterlife, where time does not exist, due to the repeatability through incarnations back into the time of their first birth.

So, you experience a certain parallelism himself.
Through dreams you get to know the events that you do not know how to interpret and may have occurred for the first time of life; They are intertwined with the events of life that you live.
These, unexplainable events will, with minor variations likely to occur in the latter can be programmed to say, a parallel life.


Približuje se nam neizogibno ; Tisto,kar nam je v bistvu življenje pospešilo skozi razvoj,nam bo tudi življenje vzelo. Kdor se z mečem igra,bo od njega pokončan.

Toda ta meč ni meč,temveč je nafta;
Veliko sem že pisal o nafti in njenim pojavom,kjer pač je,ter z kakšnim razlogom je tam, kjer je.
Višji sloji nafte,katere neusmiljeno črpamo so neke vrste tanponi oziroma tesnilo za premikanje zemeljskih tehtonskih plošč,ki drsijo med morjem in vročo zemeljsko sredico,ter z njeno pomočjo zemlja ohranja obliko,ki jo ima.

Opisal sem tudi,da se Zemlja pregreva,magma pa dobesedno dolbe skorjo iz znotraj na ven pritisk pa se sprosti preko vulkanov.

Approaching us inevitable; What we basically life through accelerated development, it will also take lives. Anyone with a sword skill, will be destroyed from him.

But this sword is a sword, but the oil;
I've already written about oil and its emergence, where it is, and what the reason is, where is.
Higher layers of oil, which is pumped relentlessly as a kind of tanponi or seal to move earth tehtonskih plates, which slide between the sea and the earth's hot core, and with its help the soil to retain its shape, it has.

I also described that the Earth is overheating, magma literally carved bark from inside to outside pressure is released through volcanoes.

to be continued:
#23

Prihaja čas,ki bo to votlenje notranjosti prišlo v stik z nafto,ki se nahaja v nižjih slojih,do katerih mi z črpanjem ne moremo priti zaradi globine; to se pravi,da se nam bliža stik nafte z vročo sredico,kar pomeni konec igranja z mečem.

Vroča magma stopljenega kamenja,ki bruha iz vulkana ni tako zastrašujoče; malo dvignjenega prahu,lava,ki se ohladi in posuši;to ni nič z primerjavo tega,kar nam preti ,ko se bo zgodil stik z globinsko nafto in vročo lavo.

Bližnje srečanje z resnico - resničnost skozi sanje:
Januar,leto 2025; nadaljevanje


Zaradi povečanega pritiska v samem jedru se bodo odprli vsi, že tudi pozabljeni vulkani.
Skozi njih bo z močnim pritiskom gorela uplinjena nafta,črn dim pa bo ovil vse kotičke Zemlje.Fenomen,ki bo v teh pogojih nastal je,da se bo ta črni zelo gosti dim premikal približno pol metra nad površino Zemlje.

Sprva bodo vsi goreči vulkani bruhali ogenj,katerega ne bo moč pogasiti in ko bo porabljen ves Zemljin kisikov plašč bo gorenje počasi prenehalo.Ostalo izvrženo nafto bo posesal vesoljski vakum.

Od daleč bo naš planet videti,kot planet,ki je v samem nastajanju ne pa,da pravkar umira.

Zdrobljena Zemljina masa,bo zdaj samo skupek več asteroidov in meteoritov,kateri bodo morda nekoč krasili nek drugi planet,kot pravkar padli meteorit.

nadaljevanje sledi:

The time is coming that will make this compression, the interior of coming into contact with oil, which is located in the lower layers, to which we the drawing can not be reached because of the depth; that is to say that we approaching contact with hot oil core, which means the end of playing with the sword.

Hot magma molten rock that spews from the volcano is not so daunting; slightly raised dust, lava, which cools and dries, it is nothing to compare with that which threatens us, when will take place deep contact with oil and hot lava.

A close encounter with the truth - reality through dreams:
January, 2025; continued


Due to the increased pressure at the core will be opened in all, they have also forgotten volcanoes.
Through them will be strong pressure vaporizable oil burning, black smoke will be enveloped all corners Zemlje.Fenomen, which will be created in these conditions is that this very dense black smoke moved about half a meter above the surface of the Earth.

Initially, all burning volcanoes erupting fire, which will not be able to extinguish once and will be used throughout the Earth's mantle oxygen will slowly burning prenehalo.Ostalo ejected oil will be sucked space vacuum.

From a distance, our planet will look like a planet that is in the very emergence but not that just dying.

Crushed earth mass will now be only a set number of asteroids and meteorites, which may once decorated by another planet, just as the fallen meteorite.
#24
Ne postanite plen duhov: Doživljanje se stopnjuje

Kot sem opazil sta lovec na duhove in duh vsak v svojem svetu ,kjer je kontakt neizvedljiv.
Vsi pogovori z duhom so le vibracijske narave,katera je v obeh svetovih razumljiva ,ker izvira iz iste osnove.
Sprejem teh vibracij zvoka ali govora je slišati ,kot da se sliši iz oddaljenosti,kot da je še nekaj vmes oziroma blokira moč vibracije.

Možen pa je fizični stik ,kar sem tudi sam občutil.
Opažam ,da človek ni tisto, za kar se ima.Človek je v bistvu skupek energije ,ki brez telesa živi v temi.Fizično telo je samo lupina, ki ga ta njegova energija čuva ali zapusti.

Fizični stik sem doživel ,ko sem sam stresal svoje telo,kot ,da ga budim,ga vlekel za nogo,doživel nešteto skokov nazaj v telo,v duhovnem svetu teme pa bežal pred drugimi duhovi ,ki mi po sreči niso mogli nič,ko sem bil v stotinki sekunde v svojem telesu na varnem.(vse se dogaja povezano brez prebliskov)

Narisal sem avatar; na sliki je nakazano približno tisto,kar sem videl z očmi svojega negibnega telesa , skok sebe v svoje telo.
Do not become the prey of the spirits: Experiencing intensifies
 
As I noticed the hunter ghosts and spirit in their own world, where the contact is unworkable.
All conversations with the spirit of the only vibratory nature which is understandable in both worlds, because it comes from the same base.
The adoption of these vibrations of sound or speech sounds as sounds from a distance, as if it is something in between or blocking the strength of vibration.
 
Possible is physical contact, I too felt.
I see that man is not the one for which ima.Človek is basically a set of energy without the body lives in temi.Fizično body is just a shell, by this his energy keeps or leaves.
 
Physical contact I experienced when I myself shaking my body, as if you wake him pulling the leg, underwent countless jumps back into the body, in the spiritual world topics fled from other ghosts to me for happiness were not able to scratch when I I was in hundredths of a second in your body safe. (everything is happening connected without flashes)
 
I drew avatar; The figure indicated about what I saw with the eyes of his motionless body, jump yourself in your body.
#25

The soul does not change the genes?

The soul of man through the life and philosophy of the school, through the brain reveals facts and disclosures, and so consequently opens not yet activated parts of the brain .So the brain through further evolution and strengthening. change what is in the next generations of souls to newer most perfected model of the brain.

If the soul is capable of changing the genes would certainly changed genes for their offspring to completely healthy child to be born with wings, or a computer možgani.Tega can not change, can only be loaded in the brain, as I have already mentioned, that does not activate working areas and thereby cause an evolutionary upgrade, it is also changing the human body becomes more complete.


Duša ne spremeni gene ?

Duša v človeku skozi šolo življenja in filozofijo, preko možganov razkriva dejstva in razkritja in tako posledično odpira še ne aktivirane dele možganov .Tako se možgani skozi nadaljno evolucijo krepijo oz. spreminjajo ,kar je v naslednjih rodovih za duše to novejši izpopolnejši model možganov.

Če bi duša lahko spreminjala gene bi si gotovo spremenila gene za svoj naraščaj za popolnoma zdravega otroka,da bi se rodil z krili,ali računalniškimi možgani.Tega ne more spremeniti,lahko samo obremeni možgane,kot sem že omenil,da se aktivirajo še ne delujoči predeli in s tem povzroči evolucijsko nadgradnjo, z njo pa se tudi spreminja človeško telo,postaja popolnejše.


The soul does not need the body to survive? Live the truth; but when no body, it should not appoint a soul but energy, which in the afterlife does not know that he ever was in the body and with what purpose, as well as in the body is not quite convinced that it is almost immortal and that she left him.

  Soul certainly can not know the body (I'll talk hypothetically) are usually beautiful people in beautiful clothes with ties defective character, beautiful on the outside ugly on the inside the people the other way around, full of beautiful offenses;
Mimicry face and body for the good or bad faith might be misleading, this is the only strategy laid down and soon discover, I personally reception or feeling his aura.

Duša ne rabi telesa da preživi ? Živa resnica; toda, ko nima telesa ,jo ne smemo imenovati duša ampak energija,katera v onostranstvu ne ve ,da je kdaj bila v telesu in z kakšnim namenom,kot tudi v telesu ni čisto prepričana ,da je skoraj neumrljiva in, da ga bo zapustila.

Dušo nikakor ne moreš spoznati po telesu;(Govoril bom hipotetično) Ponavadi so lepi ljudje v lepih oblekah z kravatami karakterno pokvarjeni,lepi na zunaj grdi na znotraj; preprosti ljudje pa obratno, polni lepih dejanj;
Mimika telesa in obraza za dobro ali zlonamerno je lahko zavajajoča,to je le strategija določenega in jo takoj odkriješ, jaz osebno z sprejemom oziroma občutenjem njegove aure.

#26

Povsem drugače pa je z oplemeniteno dušo,toda ne to, katera je prisotna na Zemlji. Govorim o milijonsko let starejših oplemenitenih dušah v bližnji galaksiji ,kjer imajo na razpolago popolnejšo humanoidno telo ,tam imajo celo več teles na razpolago toda brez telesne identitete in to za razna dela v fizičnem svetu. Tam so stvari ,za katere ti poskušaš trditi, nekaj čisto vsakdanjega.
Tehnologija spreminjanja, oziroma kloniranja raznih funkcionalnih teles preko izbranih genskih zapisov je tam nekaj, kar je neizbežno po tako dolgi evolucijski dobi ,toda tudi tam to delajo mehansko, tehnološko, ne pa z močjo možganske duše. Vsa ta pot do do njihove tehnologije je za nas zaenkrat samo iluzija,ker v bistvu z takimi telesi in možgani, kot jim imamo zdaj tega ne moremo dojeti .


Completely different is enriched with soul, but not that which is present on Earth. I'm talking about a million years older refined souls in the nearby galaxy, where they are available to complete humanoid body, there are even more bodies available but without the physical identity and this for various works in the physical world. There are things that you're trying to say something quite ordinary.
Technology modification or cloning of various functional bodies selected through genetic records, is there something that is inevitable after such a long evolutionary period, but even there they do it mechanically, technologically, but not the brain power of the soul. All the way up to their technology for us so far only an illusion, because the essence of such bodies and brains, as they have now, we can not comprehend.

Ta energija je rojena v človeškem telesu ,da, lahko ji rečemo zavestna energija ,toda njena evolucijska nadgradnja je vedno korak, ali bolje deset korakov naprej od človeško evolucijskih razvitih možganov. Možgani poskušajo ustvariti oziroma aktivirati dele, kateri še niso ,njena filozofija je, da skozi filozofijo ustvarja nepojmljive zaključke in še neodkrite dimenzije in je daleč naprej pred samo zmožnostjo možganov,toda možgani so to, kar so ,razviti skozi evolucijo, sam vizualni pogled na telo pa nam, da vedeti ,da še vedno nismo dovolj izpopolnjeni ,da sprejmemo to filozofijo,celo sprejmemo jo z ciničnem nasmeškom.
Zanjo vnovičnega vživetja ni ; to, kaj je ona in kaj bo postala ,bodo izvedeli naši zanamci in verjetno bodo zahvaljeni ,da se je za njihova telesa kalila duša in to tisoče in tisoče let pred njimi.
Za vsakega posameznega človeka je vrinjanje take duše lahko sreča ali hudo breme. Človek,ki ima do konca življenja samo prirojeno dušo ima tako in tako v sebi slutnjo in misel,da ko umreš je itak vse konec.
Človek ,ko postane star, govorim o koncu življenja , mu pravimo ,da ga zapušča pamet,da je dementen.V resnici je možno, da ga je zapustila oplemenitena duša in to predčasno,kar zanjo to ne bi bilo nič čudnega,elegantno se je umaknila iz oslabljenega telesa in možganov. ;ostala mu je samo zmedena prirojena duša,katera zapusti svoje telo ,ko je to telo popolnoma mrtvo,ker je pač prirojena, zanjo se pa začne preživetje v obliki energije,toda navadne in možno je da se počasi razblini v nič.

This energy is born in the human body that can call it a conscious energy, but an evolutionary upgrade is always one step, or rather ten steps ahead of human evolutionary developed brain. The brain is trying to create or activate the parts which have not yet, her philosophy is that through philosophy creates unimaginable conclusions and undiscovered dimensions and is far ahead of only the capability of the brain, but the brain is what you have developed through evolution alone vizionalni view of the body us to know that we are still not sufficiently advanced to adopt this philosophy, even accept it with a cynical smile.
It is not re empathize; what is and what she will become, will learn our descendants and likely to be thanked, that is for their bodies forged the soul and that thousands and thousands of years before them.
For each man the interposition such souls may happiness or severe burden. The man who has for life only innate soul is so and so in itself a hunch and thought that when you die it is all over anyway.
The man becomes old, talking about isteku life, it is said that leaving your mind that dementen.V fact, it is possible that he has left the refined soul and this early, as it would not be surprising, elegant, the withdrew from a weakened body and brain. ; He came only confused innate soul, which leaves your body when this body is totally dead, because he is innate, it starts to survival in the form of energy, but ordinary and it is possible that slowly dissolves into nothing.
#27


Fizično spreminjanje je človeška večna iluzija,katero vidi tisti,ki hoče videti. Za delček sekunde se prikaže slika,katero mogoče videc sam ustvari z močno autosugestijo oziroma močno voljo po taki pričakovani iluziji.
Biti priča taki preobrazbi je dvomljivo ,kajti fenomen spreminjanja iz človeka v žival in obratno enostavno ni možna.
Take seanse se ponavadi dogajajo zvečer pri medli svetlobi recimo ognja na prostem in lahko je le igra senc, kjer videc te preobrazbe dobi občutek,da je videl to preobrazbo, pa čeprav samo za delček sekunde.

Človek ima človeško dušo,žival pa živalsko in med njima je razlika v evolucijski časovni preobrazbi in velikosti možgan glede na velikost telesa,ter sami potrebi po preživetveni prilagodljivosti.
Duša se ne spreminja v žival ; lahko pa se človeška duša poveže z možgani orla in to, z močjo telepatije ,toda še vedno ne more gledati z orlovimi očmi, ker ne more imeti orla v oblasti ,lahko samo dobiva oziroma sprejme možgansko impulzne slike momenta ,katerega zaznava orel. Slika ni taka kakršno vidiš po kameri ,je samo nepopolna slika oziroma grobo miselno predvidevanje,katero pa je ponavadi samo približek realnega videnega.Physical change is human eternal illusion which sees the one who wants to see. For a split second to display an image, which can be a seer alone creates a strong autosugestijo or willpower expected after such illusion.
To witness such a transformation is doubtful, because the phenomenon of changing from a human to animal and vice versa is simply not possible.
Such sessions usually take place at night in the dim light, for example, a fire in the open and can only play of shadows, where the seer of this transformation one gets the feeling that he had seen this transformation, even if only for a split second.

Man has a human soul, the animal while the animal and between them is the difference in the evolutionary transformation of time and the size of the brain in relation to body size, as well as their own need for survival adaptability.
The soul does not alter the animal; You may be human soul connects with the brain of an eagle and that, with the power of telepathy, but still can not watch the honeysuckle eyes, because they do not have an eagle in power, can only receive or take pictures of the brain pulsed torque, which detects the eagle. Image not see any such after the camera is only an incomplete picture or a rough mental anticipation, which is usually only an approximation of the real visible.


Telo je oblikovano po genski zasnovi. "duša ne oblikuje telo ,telo ima samo na razpolago, kakršno pač je in kakšno je, tega ona ne ve ; lahko, da je telo z genetično napako in je z tem duši v breme neka posamezna hiba ali funkcija,katera je v okvari.Vakum ali praznina med dvema točkama ?

Zapomni si tam, kjer je točka ali nula ,to mesto je zavzeto na tem mestu ni prostora za nobeno stvar več,ker je zasedeno,torej praznina med dvema točkama je zavzeta z energijo kakršnega koli porekla. Merilo za velikost ljudi ni višina ali kisik ,ampak je vrsta človeške rase določene evolucijske veje.

Da so se dinozavri lahko prehranjevali z rastlinjem ali mesom je morala biti tisti čas obsežna vegetacija ,torej dovolj kisika ; izumrtje teh pa je lahko pripisati le vplivu gravitacije na velikost živali. Velikost dinozavrov nekako ne paše na velikost, kot jo ima Zemlja. Čas;V vakumu oziroma vesolju ne obstaja čas,kot časovno merilo ,tega si je človek izmislil sam za potrebe njegove miselnosti in načina,zato v energijskem svetu čas nima nobenega pomena, tam je važna samo pozicija energij zdaj ali pred milijonom let.

Staranje ni pretečen čas,temveč, obnova celic po modelu originala v vedno slabšo kopijo kopije,premikanje pa je pozicija energije in njen zavzet prostor med točko odrinjenega vakuma ali katerekoli energije.The body is shaped by genes. "Soul shapes the body, the body is only available, such as how it is and what it is, that she does not know, can the body with the genetic error and is the soul of the burden of a single defect or feature which is faulty. vacuum or vacuum between two points?

Remember where the point or zero, this city is committed at this point there is no room for any thing more, because it is occupied, so the void between two points is a passionate energy of any origin. The size of people is not height or oxygen, but the type of the human race certain evolutionary branches.

That the dinosaurs can diet with herbs or meat must have been at that time, extensive vegetation, ie enough oxygen; extinction of these could be traced to the influence of gravity on the size of the animal. The size of dinosaurs somehow does not grazing in size, as is the Earth. Time, in a vacuum or space there is no time like the time criterion, this was a man invent itself to meet the needs of its mindset and, therefore, in the energy world time has no meaning, there is only mattered position energies now or in front of millions of years.

Ageing is not the time elapsed, but, renewal of cells of the original model in an inferior copy of a copy, move, the position of power and its enthusiastic space between a point left out or vacuum any energy.#28

Poglej ,recimo tvoja duša želi, recimo (govorim hipotetično),da bi imela lepše telo ,lepe obline ,recimo enkratno telo zadovoljivih dimenzij ; kot vidiš je lahko duša dobra v vseh pogledih,telo pa ne more spremeniti,telo ostane,lahko samo zapusti telo. Nezadovoljstvo do svojega telesa tvori zavoro v razvijanju in spoznavanju svojega jaza in tvori blokado v delih možganov, kajti pamet potuje po možganih in odpira še ne odprte dele le teh.
Duša lahko spremeni samo način ,kako naj to telo živi in kaj naj dela,kar se tiče zdravega življenja in njegovega ohranjanja,ne more pa vplivati na gensko zasnovo in sestavo telesa ter njegove pomanjkljivosti.
Duša lahko odkrije lastno telo do potankosti in če ne more odkriti ključa v delih možgan za samo zaščitno zdravljenje in vse ostale zakrnele funkcije,katere je človek zaradi načina katerega živi ,izgubil.
Duša se sprehaja z telesom in ga z pametnim upravljanjem pripelje do čim višje starosti.
Svoj prav spoznaš v kasnejših letih ,kajti tudi duša postane takrat bolj življenjska.
Tako,da duše ne prepoznaš po telesu temveč po dejanjih; lahko si lep ali grd ,dober ali zloben, ne rabiš telesa da to dokažeš ,da se duša poslednično ne more primerjati z telesom,se pa zlije z njim, kakršno koli je zato, da lahko preživi.See, for example, your soul wants to say (I'm talking hypothetically) that would have a nicer body, beautiful curves, such as a unique body of sufficient size; as you can see is the soul of good in all respects, but the body can not change, the body remains, can only leave the body. Dissatisfaction with their bodies forming a brake on development and getting to know your self and form a blockage in the parts of the brain, because the brain is traveling through the brain and raises does not open portions thereof.
The soul may be amended only way to live this body and what works when it comes to healthy life and its preservation, but it can not affect the genetic make-up and body composition as well as its shortcomings.
The soul is able to detect their own body to perfection and if you can not detect the key parts of the brain for only protective treatment and all other vestigial features, which a man is the way in which the lives lost.
The soul walks with your body and with smart management leads to the highest possible age.
Its also meet in later years, because the soul then becomes more real.
So that the soul does not recognize the body but by deeds; you can be beautiful or ugly, good or evil, you do not need the body to prove it, that soul poslednično can not compare with the body, but it is poured to him, any therefore to be able to survive.

Planet z toliko maso otekočinjene vode in zelo vroče sredice v sami Zemlji je že skoraj prava kombinacija,da se bo v usodnem času razletela v prafaktorje,ta čas je po mojih izračunih nekje leta 2025.

Kako sem prišel do tega zaključka je; moja vrnitev oziroma vrnitev oplemenitene duše, ki se je po smrti v nekem telesu vrnila in se znašla v svojem konstantnem času,nakar se je po slučajnosti reinkarnirala v moje otroško telo, pred malo več kot pol stoletja.

Vsi spominski odtisi,katere sem skozi čas življenja analiziral,sem ugotovil,da so poleg nerealnosti,ki jih sanjaš tudi utrinki realnosti in te izvirajo iz same prihodnosti.

Ne bi se rad ponavljal za vsako vprašanje posebej,ker sem vsa bistva napisal že v samih temah,kot so" bližnje srečanje z resnico in Duša-človeška energija-arhivni čas-reinkarnacija."

Za vsa zaznavanja in analiziranja človek porabi skoraj celo življenje;do takih spoznav ne prideš ,ko si še mlad in si podvržen različnim teorijam.

Tudi možgani rabijo čas,da se v njih odpirajo področja,katera se pa žal pri večina ljudi v življenju nikoli ne aktivirajo. Obstajajo tudi ljudje z podobno filozofijo,toda končni sklep pride šele v poznih letih,kjer z svojo voljo in sklepno filozofijo napoveduješ stvari,katere so neizbežne.


Planet with so much weight water and very hot core of the earth itself is almost right combination that will fateful time exploded into prime factors, this time according to my calculations, somewhere in the 2025th

How I came to this conclusion it is; my return or return of refined soul after death in a body back and found itself in its constant time, then after random reincarnated in my children's body, a little more than half a century.

All commemorative prints, which I analyzed over time of life, I found that in addition to the unreality that dream a reality and glimpses of these originate from their own future.

I do not want to repeat for each question, because I wrote all of the material within the same topic, such as "close encounter with truth and soul-human energy-times-a reincarnation of the archive."

For all the detection and analysis, people spend almost all my life; to such cognition do not you come when you're still young, and he is subject to various theories.

Even brains need time to get them in open areas, which are, unfortunately, the majority of people in life never activated. There are also people with a similar philosophy, but the final decision comes only in later years, where the final will and philosophy predict the things that are unavoidable.
#29
Are you having a conversation with yourself just to keep this on the board?
#30
(12-03-2016, 12:45 PM)ChaosRose Wrote: Are you having a conversation with yourself just to keep this on the board?

I did not understand your comment
(For the translation)
Users browsing this thread: 1 Guest(s)


About Talk Paranormal Forum

...

              Quick Links

              User Links

             ...

  • ...
  • ...
  • ...
  • ...